Metoder

På Ida Mariehjemmet arbejder vi ud fra principper om personcentreret omsorg. Der arbejdes med personlige plejeplaner og døgnrytmeplaner for hver enkelt beboer. Der arbejdes med afsæt i gennemgang af beboernes helbredstilstand og funktionsevnetilstand med relevante handleplaner, og der foretages systematisk observation, opfølgning og evaluering af handleplaner. Der er fokus på tidlig opsporing og forebyggelse. Plejeplaner evalueres løbende efter behov afhængigt af den enkelte beboers situation, dog minimum hver 3. måned.
 
Der arbejdes med et rehabiliterende fokus, både i den måde støtte og hjælp tilrettelægges i hverdagen, og i form af tilbud om tidsafgrænsede rehabiliteringsforløb, hvor der i samarbejde med beboerne ses på, om beboer kan blive mere selvhjulpen i forhold til personlig pleje og/eller praktisk hjælp, naturligvis afhængig af beboers situation, ressourcer/begrænsninger og ønske om/motivation for at kunne mere.
 
Særligt i forhold til beboere med kognitive funktionsnedsættelser, herunder demens, arbejdes der med forskellige tilgange/metoder til kommunikation, socialpædagogiske metoder og fokus på relationer og deres omgivelser samt ud fra principper om Low Arousal, reminiscens og musik.
 
Der arbejdes ud fra et samlet kvalitetssystem med henblik på kontinuerligt at sikre og udvikle kvaliteten. Det kan fx handle om kontaktpersonordning, velkomstprocedurer for nye beboere, retningslinjer for dokumentation og opfølgning på handleplaner, introprogram for nyansatte, uddannelse/opkvalificering, men også om fælles værdier, principper for vagtplanlægning, personalepolitiske retningslinjer mv.
Plejehjemmet ida marie
Munke Mose Alle 4
5000 Odense C
genveje:
Kontakt Privatlivs- og cookie-deklaration
GDPR oplysningspligt
Log ind
links:

Selveje Danmark
Download et gratis program, der læser indholdet på hjemmesiden højt:
adgangforalle.dk
Plejehjemmet ida marie | Munke Mose Alle 4 | 5000 Odense C | Tlf.: 6612 4205